Izjava o privatnosti društva Duplicato Media d.o.o.

 

Opšte informacije

 1. Društvo DUPLICATO MEDIA d.o.o. sa sedištem u Zagrebu, Kamenarka 1, OIB: 74258457781 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Kontrolor obrade podataka) od Vas prikuplja i obrađuje određene lične podatke u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.
 1. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi da pruži korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih ličnih podataka i da im omogući jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim ličnim podacima i pristanku.
 1. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i ličnih podataka.
 1. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka, molimo da kontaktirate s našom osobom odgovornom za zaštitu ličnih podataka putem e-mejla na adresu: info@cinestartvchannels.com.
 1. Zadržavamo pravo izmene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obavešteni na web stranici cinestartvchannels.rs (dalje u tekstu: Stranica).
 1. Možemo Vas putem e-mejla povremeno podsetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na Stranici uvek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

 

Načela obrade ličnih podataka

Kontrolor obrade podataka obrađuje lične podatke posetilaca Stranice i primalaca newslettera (dalje u tekstu: Ispitanik) na osnovu sledećih načela zaštite ličnih podataka:

 • Zakonitost, poštenost i transparentnost – pri obradi ličnih podataka Društvo postupa u skladu sa zakonom i omogućava ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi sa obradom ličnih podataka;
 • Ograničenost svrhe – Društvo prikuplja i obrađuje lične podatke samo u određenu i zakonitu svrhu, i dalje ih ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su isti prikupljeni;
 •  Smanjenje količine podataka – Društvo upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primereni i neophodni za postizanje određene zakonite svrhe;
 • Tačnost ličnih podataka – kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada ličnih podataka, i kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe, lični podaci moraju biti tačni, potpuni i ažurirani. Izuzetno nam je važno da ispitanik o svakoj promeni svojih ličnih podataka obavesti Kontrolora obrade podataka odmah ili u najkraćem roku;
 • Ograničenje čuvanja podataka – Društvo lične podatke ispitanika čuva onoliko dugo koliko je to neophodno za izvršenje određene svrhe, i nakon toga ih briše iz svih evidencija, odnosno, u odnosu na iste, primenjuje anonimizaciju i/ili pseudonimizaciju;
 • Celovitost i poverljivost – Društvo lične podatke obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup ličnim podacima ispitanika imaju samo ovlašćene osobe kojima je to neophodno za obavljanje njihovog posla, a ne i druge osobe).

Lični podaci koji se obrađuju i korišćenje ličnih podataka

Ova Izjava o privatnosti objašnjava:

 • Vrste ličnih podataka koje Kontrolor obrade podataka prikuplja o Vama;
 • Način na koji Kontrolor obrade podataka pribavlja Vaše lične podatke;
 • Načine na koje Kontrolor obrade podataka koristi Vaše podatke;
 • Osnove po kojima Kontrolor obrade podataka koristi Vaše lične podatke;
 • S kim Kontrolor obrade podataka deli Vaše lične podatke;
 • Kako Kontrolor obrade podataka štiti Vaše lične podatke; i
 • Da li Kontrolor obrade podataka i zašto prenosi Vaše lične podatke izvan Evropske unije.

 

Vrste ličnih podataka koje Kontrolor obrade podataka prikuplja i obrađuje

 1. Kontrolor obrade podataka prikuplja samo one lične podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
 2. Kontrolor obrade podataka može prikupljati Vaše lične podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Kontroloru obrade podataka, tražite informacije od Kontrolora obrade podataka ili koristite usluge Kontrolora obrade podataka.
 1. Lični podaci koje Kontrolor obrade podataka prikuplja i obrađuje u odnosu na Ispitanika uključuju:
 • lične podatke za identifikaciju: ime i prezime;
 • podaci za kontakt: e-mejl adresa;
 • tehničke podatke (broj poseta Ispitanika Stranici, ili primanje i korišćenje materijala i komunikacija koje Društvo šalje Ispitanicima elektronskim putem) prikupljeni putem kolačića (tzv.cookies);
 • i druge podatke o Ispitanicima koje Ispitanici možda pruže Kontroloru obrade podataka (npr. obraćanjem Kontroloru obrade podataka putem e-mejl poruka, telefona i slično).
 1. Kontrolor obrade podataka ne obrađuje posebne kategorije ličnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca, niti lične podatke koji se odnose na krivične osude i kažnjiva dela.

 

Način prikupljanja ličnih podataka

 1. Društvo prikuplja lične podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:
 • prijavom Ispitanika na newsletter na Stranici Društva;
 • kada Ispitanik dostavi informacije tokom direktne komunikacije s Društvom, uključujući ličnu komunikaciju sa osobljem Društva i komunikaciju putem Stranice i e-mejla;
 • za vreme praćenja Stranice Kontrolora obrade podataka, uključujući stranice i e-mejl komunikaciju upućenu prema i od Društva;
 • kao deo poslovnih procesa Društva s poslovnim partnerima.
 1. Kada Kontrolor obrade podataka prikuplja lične podatke Ispitanika na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja je ispitaniku navedena u vreme prikupljanja tih podataka.

 

Svrha i razdoblje čuvanja ličnih podataka

 1. Kada Kontrolor obrade podataka prikuplja i obrađuje lične podatke Ispitanika, čini to kako bi:
 • ispunio svoje obaveze iz ugovora s poslovnim partnerima Društva;
 • radi ponude usluga Društva i/ili njegovih povezanih osoba na tržištu, uključujući slanje publikacija i newslettera Ispitanicima;
 • radi analize i administriranja Stranice, uključujući nadzor upotrebe stranice;
 • učinio dostupnim podatke koje je Ispitanik zatražio.

 

A. IZVRŠAVANJE UGOVORA

Kontrolor obrade podataka kao pružalac usluga svojim poslovnim partnerima, prikuplja o Ispitanicima sledeće lične podatke: ime, prezime i e-mejl adresu.

Navedeni lični podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora od strane Kontrolora obrade podataka kao pružaoca usluge, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuju rešavanje sporova s poslovnim partnerima.

U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi sa uslugama Društva, moguće je da će Kontrolor obrade podataka morati da deli lične podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte podnaslov Osobe s kojima delimo lične podatke Ispitanika.

Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu biće u potpunosti izbrisani iz svih sistema čuvanja Kontrolora obrade podataka i njegovih izvršilaca obrade podataka (ako postoje) najkasnije u roku od 8 dana od dana prestanka poslovnog odnosa između Društva i poslovnog partnera, odnosno kasnije, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza Kontrolora obrade podataka za čuvanjem navedenih podataka.

 

B. MARKETING I RAZVOJ I UNAPREĐENJE USLUGA DRUŠTVA

Lične podatke koji su dostavljeni Kontroloru obrade podataka od strane Ispitanika (ime, prezime i e-mejl adresa) Kontrolor obrade podataka može da koristi kako bi saznao:

 • Čita li Ispitanik e-mejlove ili druge materijale Društva, uključujući newsletter, bilo preuzimanjem priloga u e-mejlovima ili otvaranjem veza (linkova);
 • Otvara li Ispitanik veze za web, veze za odjavu ili veze za događanja uključene u e-mejl poruke i marketinške materijale Društva;
 • Posećuje li Ispitanik i kako posećuje Stranicu nakon što otvori veze koje mu je Društvo dostavilo. Ovo se radi korišćenjem softvera koji postavlja kolačiće na uređaj Ispitanika koji prate ovu aktivnost i beleže istu. Molimo da proverite obavesti o korišćenju kolačića unutar ove izjave o privatnosti.

Navedene podatke Ispitanika Kontrolor obrade podataka koristi i radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mejl obaveštenja o uslugama Društva, a u svrhu promocije Društva.

Ukoliko ne želite više da primate navedene marketinške poruke, newslettere ili e-mejl obaveštenja o uslugama Društva, možete se odjaviti u bilo koje doba slanjem e-mejla na: info@cinestartvchannels.com.

Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se trajno, odnosno, do obaveštenja Ispitanika iz prethodne stavke.

 

Osnove za obradu ličnih podataka

Kontrolor obrade podataka obrađuje lične podatke Ispitanika po sledećim osnovama:

 • izričitog pristanka Ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mejl obaveštenja o uslugama Društva;
 • izvršavanje ugovora o pružanju usluga Društva ili drugog ugovora sklopljenog između   Društva i njegovih poslovnih partnera;
 • legitimni interes Kontrolora obrade podataka, i to za deljenje ličnih podataka s trećim osobama, kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti.

 

Osobe s kojima Kontrolor obrade podataka deli Vaše lične podatke

Društvo može da deli lične podatke Ispitanika s trećim osobama – poslovnim partnerima Kontrolora obrade podataka u skladu sa ugovornim obavezama koje ima sa istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Kontrolora obrade podataka.

Neuralab (Neuralab Inc 1350 Avenue of Americas, New York, USA, Krešimir Končić) brine se o Stranici i bazi e-mejl adresa Ispitanika kao i o prijavama i odjavama sa spiska primalaca newslettera, te je izvršilac obrade podataka.

Društvo može da koristi i usluge drugih dobavljača za potrebe analize uspešnosti newslettera kao što su Google, Facebook, MailChimp ili Kinsta koji mogu da zabeleže vašu e-mejl adresu prilikom korišćenja prema uslovima korišćenja njihovih usluga. Društvo ne deli e-mejl adresu Ispitanika s navedenim dobavljačima.

Kontrolor obrade podataka može da deli lične podatke i sa nadzornim telima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo deljenje podataka nužno, radi poštovanja svih zakonskih zahteva. Osim ukoliko nam je zakonom zabranjeno, preduzećemo sve razumne mere ne bi li Vas Društvo prethodno obavestilo o takvom odavanju Vaših ličnih podataka.

Društvo ne dozvoljava da lični podaci Ispitanika budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako je Ispitanik dao svoj izričit pristanak u tu svrhu.

 

Zaštita Vaših ličnih podataka

 1. Društvo zaštitu ličnih podataka shvata ozbiljno i preduzelo je razne mere opreza kako bi zaštitilo Vaše lične podatke.
 2. U skladu s primenjivim zakonima o zaštiti ličnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, korišćenja, otkrivanja ili uništavanja.
 1. Kako bi zaštitilo lične podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo sprovodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacione mere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti sprovodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika tako da pristup istima imaju isključivo ovlašćene osobe kojima je to nužno za izvršenje zadataka na njihovim radnim mestima. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti poverljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti ličnih podataka i angažujemo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mere zaštite.

 

Prava Ispitanika

 1. Podnošenje prigovora – Kontrolor obrade podataka nastoji da osigura najviše standarde pri obradi ličnih podataka i ozbiljno pristupa rešavanju svakog prigovora Ispitanika.

Ukoliko smatrate da je obrada ličnih podataka koju Kontrolor obrade podataka sprovodi protivna propisima o zaštiti ličnih podataka, molimo Vas da nas obavestite o istome pisanim putem na adresu Kontrolora obrade podataka ili putem e-mejl adrese: info@cinestartvchannels.com.

Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom telu.

 1. Pravo na pristup: Svaki Ispitanik ima pravo da zatraži detalje o ličnim podacima koje Kontrolor obrade podataka obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
 2. Pravo na ispravku: Ako Kontrolor obrade podataka obrađuje Vaše lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, u bilo kojem trenutku od Kontrolora obrade podataka možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavestite u slučaju da dođe do bilo kakvih promena Vaših ličnih podataka putem e-mejla: info@cinestartvchannels.com, kako bismo ažurirali Vaše podatke.
 1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Kontrolora obrade podataka možete zatražiti brisanje svojih ličnih podataka ako ih je obrađivao protivpravno ili ta obrada predstavlja nesrazmerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obaveza arhiviranja.
 1. Pravo na ograničenje obrade: Od Kontrolora obrade podataka možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
 • ako osporite tačnost podataka tokom perioda koji omogućava Kontroloru obrade podataka proveru tačnosti tih podataka;
 • ako je obrada podataka bila protivpravna, ali odbijate brisanje i umesto toga tražite ograničenje obrade podataka;
 • ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahteva; ili
 • ako ste podneli prigovor zbog obrade tih podataka.
 1. Pravo na mogućnost prenosa podataka: Od Kontrolora obrade podataka možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu poverili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom mašinski čitljivom formatu:
 • ako te podatke obrađuje na osnovu saglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
 • ako se obrada vrši pomoću automatizovanih procesa.
 1. U određenim okolnostima, svaki Ispitanik takođe ima pravo da zatraži prestanak svakog neovlašćenog prenosa njegovih ličnih podataka trećim osobama i da zahteva da Kontrolor obrade podataka ne prenosi lične podatke koji se odnose na njega trećim osobama.
 1. Ostvarivanje prava: Ako želite da ostvarite neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt: DUPLICATO MEDIA d.o.o., Zagreb, Kamenarka 1, e-mejl adresa: info@cinestartvchannels.com.
 1. Zloupotreba prava: Ako neko od navedenih prava koristite sa očitom namerom zloupotrebe, Kontrolor obrade podataka može da naplati administrativnu taksu ili da odbije da obradi Vaš zahtev.
 1. Kada prigovorite obradi Vaših ličnih podataka od strane Kontrolora obrade podataka ili kada povučete prethodno dat pristanak, postoji mogućnost da Društvo neće moći da postigne svrhu obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći da koristite naše usluge. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja se zasnivala na pristanku pre nego što je on povučen.
 1. Kada prigovorite obradi Vaših ličnih podataka od strane Kontrolora obrade podataka ili kada povučete prethodno dat pristanak, važno je da razumete da Društvo može i dalje da nastavi da obrađuje Vaše lične podatke u meri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

 

Posledice nedavanja ličnih podataka i upravljanje pristankom

 1. Ukoliko obavestite Društvo da ne želite više da primate marketinške poruke, newslettere ili e-mejl obaveštenja o uslugama Društva, nećete više primati naše marketinške poruke, newslettere, niti e-mejl obaveštenja o uslugama Društva.
 1. Pristanak koji ste dali Društvu za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku, i u tom slučaju Vaše lične podatke prikupljene na osnovu pristanka više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
 1. Povlačenje pristanka možete obaviti putem web interfejsa ili slanjem e-mejla na adresu info@cinestartvchannels.com.

 

Obaveštenje o korišćenju kolačića (tzv. cookies)

 1. Obaveštavamo Vas da Društvo na svojim web stranicama koristi kolačiće (tzv. cookies).
 2. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računaru posetilaca Stranice. Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internetskog portala koji su nužni za normalno funkcionisanje Stranice, i bez kojih nije moguće pristupiti Stranici. Takvi kolačići se ne mogu isključiti ili izbrisati jer bez njih Stranica ne bi ispravno funkcionisala. Međutim, navedeni kolačići ne pohranjuju nikakve lične podatke, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad Stranice.
 3. Na Stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih strana (kao što su google analytics, facebook i sl.) kao i kolačići za oglašavanje i slične veze, a koji takođe mogu prikupljati određene lične podatke o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontroliše Društvo. Za više informacija o tome kako se treća strana koristi kolačićima i na koji način možete istima upravljati, molimo Vas da posetite odgovarajuće web stranice treće strane. Kolačići trećih strana koji se koriste na stranici su: Google Analytics – servis za merenje posećenosti, HotJar – servis za analizu ponašanja posetilaca na stranici.
 4. Kolačići za analizu, kolačići trećih strana i kolačići za oglašavanje i slični kolačići mogu se pohraniti na Vaš računar samo uz Vaš izričit pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih postavki na pretraživaču, isključiti ili izbrisati.
 5. Većina internet pretraživača prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti postavke pretraživača da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavesti kada su novi kolačići poslati na Vaš uređaj. Kolačići trećih strana koji se koriste na stranici su: Google Analytics – servis za merenje posećenosti, i Facebook pixel.
 6. Da biste postavili Vaš pretraživač da odbija kolačiće, pogledajte uputstvo o pomoći u samom pretraživaču (koje se obično nalazi pod „Pomoć“, „Alatke“ ili „Uredi“).
 7. Napominjemo da se određene funkcije Stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz Vašeg pretraživača. To morate učiniti sami u postavkama pretraživača. Možete upravljati kolačićima odabirom postavki u meniju svog internet pretraživača. Svoj pristanak za korišćenje kolačića možete uvek povući na isti način, odabirom postavki u meniju pretraživača.
 8. Vaše lične podatke prikupljene pomoću kolačića ne delimo s trećim osobama bez Vašeg izričitog pristanka.
 9. Prava Ispitanika i ostale informacije u odnosu na lične podatke koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u Izjavi o privatnosti.
 10. O svakoj promeni ove Izjave o poverljivosti korisnici će biti obavešteni na web stranici cinestartvchannels.rs.
 11. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim obaveštenjem, molimo Vas da nam pišete na adresu info@cinestartvchannels.com.